Dorpswebsite

De dorpswebsite www.dorppingjum.nl is een ‘portal’, een digitale ingang naar het dorp.

Het nieuws

Er wordt getracht wekelijks minstens één nieuwsbericht te plaatsen. Dit is mede afhankelijk van het aanbod vanuit het dorp.
Nieuws dat direct met Pingjum heeft te maken wordt geplaatst. De webredactie bepaalt of en waar iets geplaatst wordt, vanuit de visie die in de afgelopen jaren is ontwikkeld.

De agenda

Deze heeft twee functies: als eerste is het een overzicht van alle activiteiten. De open activiteiten, die los te bezoeken zijn zonder dat er een lidmaatschap nodig is, staan hierin. Andere data, zoals vaste avonden van de soos, de breiclub, etc kunnen verenigingen doorgegeven aan redactie@dorppingjum.nl. Activiteiten die vaker dan maandelijks plaatsvinden plaatsen we niet in de agenda, omdat deze dan minder overzichtelijk en minder aantrekkelijk wordt.
De tweede functie van de agenda is een makkelijk overzicht voor iedereen die een activiteit wil plannen. Wanneer er twee ‘concurrerende’ activiteiten zijn op dezelfde datum is er kans dat beide activiteiten minder bezoekers krijgen.

Alle dorpsactiviteiten doorgeven aan ons e-mail adres: redactie@dorppingjum.nl

Contact

Op de pagina ‘Contact’ staat wie er momenteel in de webredactie actief zijn. Iedereen is in principe correspondent voor de website, want iedereen kan materiaal aanleveren. De webredactie is klein en dat is momenteel een probleem. Wie affiniteit heeft is welkom om de redactie te versterken.
We hopen dat het aanleveren van nieuws, activiteiten voor de agenda en actuele informatie verbetert. Dit is alleen mogelijk om het  gezamenlijk te doen, dus kom op! Laat van je horen. 

Historie

In 2010 heeft Dorpbelang het initiatief genomen voor een andere dorpswebsite als opvolger van de door Marina Scheffer gemaakte website.
Sam Dil en Klaas Koornstra hebben, samen met Jos Driessens als website-bouwer, deze andere website gemaakt. Richard de Boer heeft vanuit Dorpsbelang in 2012 het stokje van Klaas Koornstra overgenomen. Anneleen le Blom heeft de taken van Sam Dil overgenomen.
Na het overlijden van Jos Driessens in 2013 werd de website nog wel inhoudelijk aangevuld, maar niet meer technisch onderhouden. Daardoor werd het steeds lastiger om de website, lowbudget, bij te werken. De noodzaak van een nieuwe website werd om technische redenen steeds dwingender.

In 2015 is de redactie van de dorpswebsite verzelfstandigd, maar de website blijft net zoals andere commissies onder de ‘juridische rechtspersoon Dorpsbelang’ vallen. Na het aftreden van Richard de Boer kwam er geen nieuw bestuurslid van dorpsbelang terug in de webredactie.

Anneleen le Blom was bekend met WordPress, zo ook Klaas Koornstra, en zij waren beiden enthousiast een nieuwe website maken in dit ‘web-bouwsysteem’. De Dorpsmolen, Dorpsbelang en Coöperatie Pingjum betaalden ieder 200,- om een professionele webbouwer in te kunnen schakelen die de basis van de site legde. De verdere invulling was vrijwilligerswerk en er zijn vele uren nodig geweest om alle informatie van de oude website over te zetten naar de nieuwe en om het ‘statische deel’ van de site weer aan te passen aan de actualiteit.

Voor de hosting van de nieuwe website is oud Pingjumer Pieter van der Zee van Zeedesign Witmarsum ingeschakeld. Voor de jaarlijkse kosten hiervan betalen Dorpsbelang, Dorpsmolen en Coöperatie ieder 50,- en de rest van de hostkosten worden opgebracht door diverse organisaties die achter de buttons staan op de dorpswebsite. Dit laatste vinden we een belangrijk onderdeel vanwege het draagvlak bij de belanghebbenden.

Visie

We willen graag dat de dorpswebsite de levendigheid en de vele gezichten van Pingjum laat zien. Daarom zijn op de homepage diverse ankers van Pingjum zichtbaar: het landelijk gelegen dorp, kinderen, de paarden, het kaatsen, de landbouw en kunstzinnigheid.

Het website-nieuws heeft als doel om naast belangrijke informatie vooral positief nieuws te brengen. Geen ‘roddelpagina’, maar zoveel mogelijk objectief of enthousiasmerend. Alleen nieuws dat direct met Pingjum en omgeving te maken heeft wordt geplaatst. Er is een samenwerking met de dorpskrant ‘Yn’e Halsbân’. Globaal genomen bevat de website meer korte termijnnieuws en de papieren dorpskrant veel achtergrondverhalen. Sommige informatie staat op beide media, omdat niet iedereen internet heeft en niet iedereen de dorpskrant ontvangt.

De dorpsagenda is een wens die genoemd is in de dorpsvisie 2012-2020: een overzicht van alle activiteiten. We zijn zichtbaar een actief dorp en de website kan een hupmiddel zijn om overzicht te bieden en overlappingen te minimaliseren.

De website is een informatiekanaal voor bewoners en andere geïnteresseerden, zoals bv oud-bewoners. Daarnaast proberen we het dorp te optimaal te presenteren aan nieuwe bewoners die overwegen in Pingjum te gaan wonen.

De foto-buttons zijn vanaf 2010 gebruikt, om zoveel mogelijk visueel een beeld te geven van Pingjum, terwijl ze ook functioneel zijn vanwege het ‘doorkliksysteem’. De blauwe kleur van de oude website is met de nieuwe site opgefrist naar het zonnige goudgeel van de graanvelden rondom Pingjum.

De indeling is met deze nieuwe website nog iets helderder gemaakt.
Ons dorp: Voorheen heette dit onderdeel ‘Over Pingjum’. Hier staat met name informatie over feitelijkheden en historie.
Voorzieningen: Sommige buttons in deze categorie lijken wat overbodig. Maar neem bijvoorbeeld een brievenbus: met het zicht op bezuinigingen kan deze op een bepaald moment verdwijnen en dan is zo’n bescheiden voorziening toch een gemis…
Activiteiten: Als levendig dorp is deze button onmisbaar. De diversiteit is enorm.
Verenigingen: Hier staan de organisaties en initiatieven die de leefbaarheid in het dorp op hoog peil houden.
Kunst & Cultuur: Pingjum staat bekend als ‘kunstenaarsdorp’, waarmee gedoeld wordt op het percentage kunstenaars dat hier hoger is dan gemiddeld.
Bedrijvigheid: Alle bedrijfjes die in het dorpsgebied Pingjum zetelen hebben hier een eigen vermelding. De agrarische bedrijven krijgen een pagina met daarop een foto van hun boerderij, het adres en hun activiteiten. Deze pagina is nog in opbouw.
Culinair&Accommodatie: Deze button is toegevoegd om zo de uitgaans- en huurmogelijkheden zichtbaarder te maken (en tevens bedoeld om de categorie bedrijvigheid kleiner, overzichtelijker te maken)
Omgeving: Voorheen heette deze pagina ‘links’ en was minder zichtbaar op de oude site. Hier staan de voorzieningen uit de omgeving van Pingjum, waarmee we willen tonen welke voorzieningen dicht in de buurt zijn.

Sociale media: Alles wat betrekking heeft op de jeugd, valt niet meer onder een aparte categorie, maar is verdeeld over de betreffende categorieën, de grens jeugd en volwassenen was niet altijd hard te maken. Om de jeugdactiviteiten wel meer zichtbaar te laten zijn, vernoemen we ze wat sneller in de dorpsagenda.

De redactie is ook bevoegd om domeinnamen uit te geven met als toevoeging …@dorppingjum.nl.
Diverse verenigingen hebben zo een gratis e-mailadres.
Wie dat nog meer wil kan contact met de redactie opnemen

CONTACT

Voor allerlei nieuwtjes uit het dorp: redactie@dorppingjum.nl

zou je alle dorps activiteiten willen melden aan :  redactie@dorppingjum.nl