Hilarides Monument

Lammert Scheltes Hilarides werd in 1868 in Pingjum geboren en speelde een belangrijke rol op diverse gebieden. Zijn vader was veehouder en Lammert Scheltes leerde in zijn jongensjaren in de koestal kaatsen. Hij bekwaamde zich vooral in de opslag, want door de ballen met juiste precisie en met flinke snelheid door de openstaande deuren van de stal te slaan, had hij na veel oefenen dat onderdeel van de kaatssport geweldig onder de knie. In zijn jonge jaren was hij een goed kaatser. Hierdoor had zijn woord in de Friese Kaatsbond groot gezag en was hij vaak scheidsrechter. In Pingjum was hij jaren lang voorzitter van de kaatsvereniging.

Maar niet alleen in de kaatswereld was hij gezaghebbend. Het was ook in deze tijd dat de coöperatieve beweging onder de boeren in opkomst kwam, en Lammert Scheltes Hilarides was hiervan een vurig voorstander. Voor de uitbreiding en later de instandhouding van de coöperatieve beweging heeft hij met hart en ziel en grote welsprekendheid en bekwaamheid geijverd. Met name voor de Z.P.C. trad hij voor de coöperatieve beginselen in het strijdperk.

Verder was hij nog lid van de pootaardappelen commissie van de Nederlandse aardappelcentrale, lid van de gewestelijke aardappelorganisatie in Friesland, voorzitter van de coöperatieve condensfabriek, voorzitter van de Friese landbouwonderlinge, commissaris van de Landbouwonderlinge, voorzitter van de coöperatieve zuivelfabriek te Witmarsum en gedelegeerd lid van het bestuur van de Friese Maatschappij van Landbouw. Ook op waterschapgebied trad hij op de voorgrond. Eén van zijn funkties was Dijksgedeputeerde van het waterschap Vijf Deelen. En of dat nog niet genoeg was: twaalf jaar lang was hij actief lid van de Kamer van Koophandel.

Lammert Scheltes Hilarides zette zich zijn hele leven in voor zijn geboortedorp Pingjum. In 1893 organiseerde hij bijvoorbeeld een muziekfestival in Pingjum waarvoor muziekverenigingen uit heel Friesland werden uitgenodigd. Als lid van het bestuur van de Friese bond van Harmonie en Fanfare korpsen richtte hij mede muziekvereniging Harmonie op. Daarnaast haalde hij vaak bekende gezelschappen op het gebied van toneel en muziek naar Pingjum, en probeerde hij dansen en toneel te leren aan de jongeren in Pingjum.

Alhoewel vaak de nadruk wordt gelegd op zijn verdiensten als kaatser, was Hilarides dus een man die op veel meer manieren veelzijdig en begaafd was. Op verschillende terreinen heeft hij een belangrijk stempel gedrukt op de geschiedenis van Pingjum,de coöperatieve beweging van de boeren en het kaatsen.

Lammert Scheltes overleed, na een kort ziekbed, op 19 juli 1934. Als eerbetoon voor al zijn verdiensten werd in 1937 dit monument voor hem onthuld. Het monument is ontworpen door Gerhardus Jan Adema. Hij was beeldend kunstenaar en restaurateur van schilderijen. Hij voerde opdrachten uit voor de provincie Friesland en voor diverse gemeenten. Zijn bekendste beeld is “us mem” een beeld van een Friese stamboekkoe in Leeuwarden.

DSCF0010

CONTACT:

Durk Hilarides
durk_hilarides@hotmail.com
0517-579297