Stichting Klaske Bonnemafonds

Er bestaan heel wat fondsen waar je terecht kunt met een verzoek om subsidie. Er is echter maar één fonds waar uitsluitend Pingjumer verenigingen terecht kunnen: het Klaske Bonnemafonds. Het bestuur van de Stichting Klaske Bonnemafonds ondersteunt met de rente op het fondskapitaal “nuttige” activiteiten in Pingjum.

Het dorp Pingjum heeft dit fonds te danken aan Klaske Bonnema die in 1886 in Pingjum geboren werd en later met haar zus Boukje kwam te wonen op Molenlaan 5. Klaske deed “goed werk” in Pingjum door o.a. zieken en behoeftigen  te voorzien van fruit en levensmiddelen. Haar minder begaafde zuster Boukje mocht daar echter niets van weten. Boukjes werkelijkheid was min of meer stil blijven staan. Zo weigerde ze in de winkel méér te betalen dan de vooroorlogse prijzen. De winkelier accepteerde dit omdat hij wist dat Klaske het bedrag later wel aan kwam vullen… Klaske was o.a dienstbode bij Lammert Scheltes Hilarides en leidde een sober leven. In 1974 overleed ze op 88-jarige leeftijd en in haar testament had ze bepaald dat er geen steen op haar graf geplaatst hoefde te worden.

Het testament bevatte trouwens nog meer verrassingen. Klaske liet haar hele bezit, dat voornamelijk bestond uit een perceel grond en een grote hoeveelheid zilveren voorwerpen, na aan de gemeente Wonseradeel. Aanvankelijk wist de gemeente niet goed wat ze hiermee aan moest.  Het zilver werd tentoongesteld in een vitrine in het gemeentehuis en enkele jaren later bij een inbraak gestolen. Het perceel  grond werd in 1985 voor 10.830 gulden verkocht en deze opbrengst werd op rente gezet. Uiteindelijk kwamen de gemeente en vertegenwoordigers uit Pingjum overeen om een Stichting Klaske Bonnema Fonds op te richten. Deze Stichting beheert sinds 8 september 1988 het kapitaal, dat inmiddels was aangegroeid tot ruim 20.000 gulden.

Geheel volgens de laatste wil van Klaske Bonnema mag het rendement op dit kapitaal alleen gebruikt worden voor ”algemene nuttige bestemmingen”. Klaske Bonnema heeft persoonlijk bepaald dat de Pingjumer Merke niet onder deze nuttige bestemmingen valt…

CONTACT:

Griet Tigchelaar
0517 – 579471
griettigchelaar@home.nl