Dorpsbelang

Dorpsbelang Pingjum

Wie zijn we?

De Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum bestaat uit een bestuur en een groot aantal leden. De meeste inwoners van Pingjum zijn lid ‘van het dorpsbelang’. Zij ontvangen de dorpskrant ‘Yn‘e Halsbân’ (deze verschijnt 4 keer per jaar) en worden uitgenodigd voor de jaarvergadering van het bestuur (meestal in maart), zodat iedereen op de hoogte blijft en zijn zegje kan doen.

Jaarvergadering 2024

Stukken Jeugdhonk 2024

Stukken jaarvergadering 2023

Gecorrigeerde stukken

Stukken Jeugdhonk 2023

Stukken jaarvergadering 2022

Stukken jaarvergadering 2021

Stukken jaarvergadering 2020

Wat doen we?

De Vereniging voor dorpsbelang Pingjum behartigt de belangen van het dorp Pingjum. Het bestuur komt ongeveer 1 keer in de maand bij elkaar voor overleg en onderhoudt contacten met de gemeente, de politie, het Wetterskip, Rijkswaterstaat, enz.
Een groot aantal commissies werkt formeel onder de vlag van Dorpsbelang (of is ooit als zodanig begonnen):

 • Kulturele Kommissie (inclusief de toneelclub en de spelletjescommissie)
 • Speeltuincommissie Us Boartersplak
 • Doe-club – Ouderensoos (bijeenkomsten in het dorpshuis)
 • Soos (bijeenkomsten in het café)
 • Vrienden van het orgel
 • Biljartvereniging
 • Jeugdhonk It Húske
 • Commissie avondvierdaagse
 • Dorpskrant Yn‘e Halsbân
 • Website dorppingjum.nl
 • Commissie lief en leed
 • Werkgroep Halsbân
 • Digitaal dorpsarchief “Watwaswaar”
 • Initiatief bloembakken
 • Initiatief kerstboom
 • Pingpop
En in het verleden:
 • Ringrijderijcommissie
 • Commissie Sport en Recreatie
 • Vrouwenvereniging Nut en genoegen

De commissies opereren zelfstandig en hebben naar behoefte contact met de bestuursleden van Dorpsbelang.
Dorpsbelang is ook vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Zwembad Mounewetter in Witmarsum. De vereniging wordt hier sinds 2010 vertegenwoordigd door Thea Tholen, Molenlaan 3.

Lid worden?

Aanmelding (of afmelding) als lid kan door een mailtje te sturen naar dorpsbelang@dorppingjum.nl.
De contributie is 10 euro per jaar. De contributie kunt u overmaken op rekeningnummer NL20 RABO 0153915803 of contant voldoen bij de penningmeester. ….


CONTACT:

Cecilia Suárez Arano (voorzitter)
dorpsbelang@dorppingjum.nl
0517 579347

Postadres:

Lammert Scheltesstraat 12, 8749 GV Pingjum


Voorzitter

Cecilia Suárez Arano

Secretaris/Ledenadministratie

Janneke de Rijk

Penningmeester

Leontine Bijleveld Tel. 0517 579011

Algemeen duo lid

Alie Visser en Teake Visser