Dorpsbelang

Welkom op de pagina van Dorpsbelang Pingjum

Wie zijn we?  De Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum bestaat uit een bestuur en een groot aantal leden. De meeste inwoners van Pingjum zijn lid ‘van het dorpsbelang’. Zij ontvangen de dorpskrant ‘Yn‘e Halsbân’ (deze verschijnt 4 keer per jaar) en worden uitgenodigd voor de jaarvergadering van het bestuur (meestal in maart), zodat iedereen op de hoogte blijft en zijn zegje kan doen.

De jaarvergadering van 2020 is uitgesteld vanwege de sluiting van het Dorpshuis en de Coronacrisis. Een nieuwe datum voor de jaar vergadering

*Uitnodiging jaarvergadering 2020
*Agenda voor de Jaarvergadering 2020
Het Jaarverslag 2019.
*Het financieel jaarverslag 2019 met Balans en toelichting
Het financieel jaarverslag van het Jeugdhonk 2019

Wat doen we? De Vereniging voor dorpsbelang Pingjum behartigt de belangen van het dorp Pingjum. Het bestuur komt ongeveer 1 keer in de maand bij elkaar voor overleg en onderhoudt contacten met de gemeente, de politie, het Wetterskip, Rijkswaterstaat, enz.
Een groot aantal commissies werkt formeel onder de vlag van Dorpsbelang (of is ooit als zodanig begonnen):
– Kulturele Kommissie (inclusief de toneelclub en de spelletjescommissie);
– Speeltuincommissie Us Boartersplak
– Doe-club – Ouderensoos (bijeenkomsten in het dorpshuis)
– Soos (bijeenkomsten in het café)
– Vrienden van het orgel
– Biljartvereniging
– Jeugdhonk It Húske
– Commissie avondvierdaagse
– Dorpskrant Yn‘e Halsbân
– Website dorppingjum.nl  Let op!! Wij zoeken medewerkers voor de website
– Commissie lief en leed
– Werkgroep Halsbân
– Digitaal dorpsarchief “Watwaswaar”
– Initiatief bloembakken
– Initiatief kerstboom
En in het verleden:
– Ringrijderijcommissie
– Commissie Sport en Recreatie
– Vrouwenvereniging Nut en genoegen
De commissies opereren zelfstandig en hebben naar behoefte contact met de bestuursleden van Dorpsbelang.
Dorpsbelang is ook vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Zwembad Mounewetter in Witmarsum. De vereniging wordt hier sinds 2010 vertegenwoordigd door Thea Tholen, Molenlaan 3.

Lid worden?
Aanmelding (of afmelding) als lid kan door een mailtje te sturen naar dorpsbelang@dorppingjum.nl.
De contributie is 10 euro per jaar. De contributie kunt u overmaken op rekeningnummer NL20 RABO 0153915803 of contant voldoen bij de penningmeester. ….


CONTACT:
Cecilia Suárez Arano (voorzitter)
dorpsbelang@dorppingjum.nl
0517-579347

Postadres: 
Lammert Scheltesstraat 12, 8749 GV Pingjum


Voorzitter:

Cecilia Suárez Arano, Lammert Scheltesstraat 5, 8749 GT Pingjum, telf. 0517-579347

Secretaris:

Leontine Bijleveld, Riegeweg 2, 8749 TD Pingjum, telf.  0517-579011

Penningmeester:

Hanna Garrer, Lammert Scheltesstraat 32, 8749 GV Pingjum, telf. 0517-853487

Algemeen lid (aspirant duo bestuurleden):

Alie Visser, Riegeweg 6, 8749 TD Pingjum, telf.  0517-342494

Teake Visser, Riegeweg 6, 8749 TD Pingjum, telf.  0517-342494

Algemeen lid (aspirant):

Janneke de Rijk, Alde Haven 11, 8749 GG Pingjum, telf. 0517-579789

Menu