Dorpsbelang

Welkom op de pagina van Dorpsbelang Pingjum

Wie zijn we?  De Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum bestaat uit een bestuur en een groot aantal leden. De meeste inwoners van Pingjum zijn lid ‘van het dorpsbelang’. Zij ontvangen de dorpskrant ‘Yn‘e Halsbân’ (deze verschijnt 4 keer per jaar) en worden uitgenodigd voor de jaarvergadering van het bestuur (in maart), zodat iedereen op de hoogte blijft en zijn zegje kan doen. De ledenvergadering in 2018 is op woensdag 4 april.

Wat doen we? De Vereniging voor dorpsbelang Pingjum behartigt de belangen van het dorp Pingjum. Het bestuur komt ongeveer 1 keer in de maand bij elkaar voor overleg en onderhoudt contacten met de gemeente, de politie, het Wetterskip, Rijkswaterstaat, enz.
Een groot aantal commissies werkt formeel onder de vlag van Dorpsbelang (of is ooit als zodanig begonnen):
– Kulturele Kommissie (inclusief de toneelclub en de spelletjescommissie);
– Speeltuincommissie Us Boartersplak
– Doe-club – Ouderensoos (bijeenkomsten in het dorpshuis)
– Soos (bijeenkomsten in het café)

– Biljartvereniging
– Jeugdhonk It Húske
– Commissie avondvierdaagse
– Dorpskrant Yn‘e Halsbân
– Website dorppingjum.nl
– Commissie lief en leed
– Werkgroep Halsbân
– Digitaal dorpsarchief “Watwaswaar”
– Initiatief bloembakken
– Initiatief kerstboom
En in het verleden:
– Ringrijderijcommissie
– Commissie Sport en Recreatie
– Vrouwenvereniging Nut en genoegen
De commissies opereren zelfstandig en hebben naar behoefte contact met de bestuursleden van Dorpsbelang.
Dorpsbelang is ook vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Zwembad Mounewetter in Witmarsum. De vereniging wordt hier sinds 2010 vertegenwoordigd door Thea Tholen, Molenlaan 3.

Lid worden?
Aanmelding (of afmelding) als lid kan door een mailtje te sturen naar dorpsbelang@dorppingjum.nl.
De contributie is 10 euro per jaar. De contributie kunt u overmaken op rekeningnummer NL20 RABO 0153915803 of contant voldoen bij de penningmeester. ….


Wegens onverwachte langdurige ziekte van de toenmalig secretaris is er geen Jaarverslag  2016 en geen Notulen van de Ledenvergadering in 2016. 

Documenten:
Statuten 2007

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012

Concept verslag ledenvergadering 2017

Notulen Ledenverg 2015
Notulen Ledenverg 2014
Notulen Ledenverg 2013
Notulen Ledenverg 2012

Dorpsvisie 2012-2020

CONTACT:
Cecilia Suárez Arano (voorzitter)
dorpsbelang@dorppingjum.nl
0517-579347

Postadres: 
Postbus 26, 8748 ZL Witmarsum


Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:  Cecilia Suárez Arano,  Lammert Scheltesstraat 5 –  8749 GT –  Pingjum –  Telefoon 0517-579347

Secretaris:  Leontine Bijleveld,  Riegewei 2 –  8749 TD –  Pingjum – telefoon 0517-579011

Penningmeester/Ledenadministratie:  Edwin Klinkenberg,  Grote Buren 12 –  8749 GE –  Pingjum –  telefoon 0517-579816